Aktivitetsbidragen är tillfälligt pausade på grund av utvecklingsarbete som beräknas vara färdigt hösten 2024

Deadline för projektansökningar är 15 mars och 15 oktober. . OBSERVERA ATT UNDER 2024 ÄR DET EN TILLFÄLLIG PAUS FÖR VÅRENS PROJEKTANSÖKNINGAR, SÅ NÄSTA ANSÖKNINGSTILLFÄLLE ÄR 15 OKTOBER 2024. Observera att om den 15:e februari respektive oktober infaller på en helgdag flyttas deadline till nästkommande arbetsdag. Aktivitetsansökningar kan ske löpande under året.

Ansökan om medel från Movium Partnerskap

Om det är första gången du söker fyller du i ansökningsformuläret. När du sparar skapas ett konto med ett slumpat lösenord. Du får ett mejl med dessa uppgifter och om du senare vill ändra i din ansökan (om inte ansökningstiden passerat) eller vill skapa en ny ansökan klickar du på Logga in uppe till höger.

Läs instruktionerna nedan innan du påbörjar din ansökan - på så sätt kan du spara tid och möda när det väl är dags att lämna in. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

 VAD KAN MAN SÖKA?

Här kan du kan söka medel för:
- Partnerskapsprojekt, med krav på både vetenskaplig och branschnytta.
- Partnerskapsaktivitet, mindre projekt finansierat av partnerskapavhgifterna, endast krav på branschnytta.

 PARTNERSKAPSPROJEKT

Ett partnerskapsprojekt ska vara till nytta för branschen generellt och Moviums partners specifikt, såväl som för forskningen generellt och SLU:s landskapsforskare specifikt.

Ett partnerskapsprojekt måste inkludera minst en av Moviums partners och minst en SLU-forskare vid LTV-fakulteten. Hör av dig om du vill ha hjälp att hitta lämpliga partners för din projektidé. Se lista över Moviums partners här.

Projektet ska resultera i populärvetenskaplig spridning, till exempel genom Moviums kanaler. Projektet ska också resultera i vetenskaplig publicering, eller vara en förstudie till en större forskningsansökan. Ett partnerskapsprojekt kan också vara en del av upplägget för en kommun- eller industridoktorand.

Fler krav och kriterier som ansökan bedöms utifrån:
- Projektet ska vara av stor nytta för branschen.
- Partnern skall kunna driva frågan och förvalta kunskapen även efter projektslut.
- Minst 50 % av projektets finansiering kommer från partners - större andel än 50 % av projektets totalomslutning från partners prioriteras, och pengar prioriteras framför in kind-finansiering.
- Projektet ska passa med minst ett av Moviums strategiska teman, läs mer om dem här.

Läs mer om krav och kriterier här.

 PARTNERSKAPSAKTIVITET

Det är också möjligt att söka medel för partnerskapsaktiviteter. Då använder du samma ansökningsformulär, men behöver inte fylla i riktigt alla fälten (se instruktioner i formuläret).

Krav och kriterier för partnerskapsaktiviteter:
- Aktiviteten ska vara av stor nytta för branschen.
- Aktiviteten ska erbjuda ett mervärde till Moviums partners, och på något sätt varar tillgängligt att delta i även för de partners som inte är med och söker aktivitetesmedel.
- Ansökan ska gälla summor under 50 000 kr.
- Medfinansiering är inte nödvändig, men aktivitetesansökninbar med medfinansiering från partners prioriteras.
- Aktivitetsansökan kan handla om till exempel att arrangera ett seminarium, en konferens, en workshop, eller att ta fram en kunskapssammanställning, en förstudie et cetera.

 ANSÖKNINGSTILLFÄLLEN OCH BEDÖMNING

För projektansökningar har Movium Partnerskap två beslutstillfällen per år. Ditt ärende behandlas i vederbörlig ordning och du får besked senast 4 veckor efter den sista ansökningsdagen den 15 mars respektive den 15 oktober.

Alla projektansökningar bedöms av en beredningsgrupp som består av:
- LTV-fakultetens dekan,
- Moviums verksamhetsledare,
och branschrepresentanter för:
- staden generellt, som spelplan för vårt ämnesområde,
- samt vart och ett av våra fyra strategiska teman.

Statistik visar att i genomsnitt beviljas ungefär varannan ansökan.

Aktivitetsansökningar kan ske löpande under året. Alla aktivitetsansökningar bedöms av LTV-fakultetens dekan och Moviums verksamhetsledare.

 ANSÖKNINGSINSTRUKTIONER

Tänk på att…
- Formulera dig kort men koncist.
- Beskriva hur just detta forskningsprojekt/denna aktivitet kan bidra med ny kunskap.
- Beskriva forskningsfrågan så tydligt som möjligt (gäller forskningsprojekt).
- Beskriva forskningsmetoden så tydligt som möjligt (gäller forskningsprojekt).
- Eventuella bilagor bör tillföra ansökan något extra som inte framkommer i din ansökan.
- Ju mer ansökan stämmer in på ett eller fler av Moviums STRATEGISKA TEMAN och ju fler KRAV & KRITERIER som ansökan uppfyller, desto större chans har ansökan att bli godkänd.

 ALLMÄN INFORMATION

Du kan när som helst klicka på "spara" för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den. Systemet registrerar inte din text förrän du sparar. Vi har placerat "Spara-knappar" på flera ställen i formuläret som en påminnelse om att spara ofta!

Det kan vara lämpligt att skriva ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet. Du hittar en wordmall med alla ansökningsformulärets fält här: