Namn på projekt eller aktivitet
Ansökan avser
Forskningsprojekt Aktivitet


ange vad:

MEDVERKANDE I PROJEKTET
Uppgift/Ansvar/TitelFörnamnEfternamnEpost
Sökande:
Övriga projektmedarbetare vid SLU och från partners:
Partnerorganisation, ange data kring resp. partner i projektet. Namn och Epost avser kontaktperson. Sista kolumnen avser den huvudsakliga karaktären på partnerns insats: C=cash, A= in kind (arbetstid), Ö = övrigt t.ex. material
Namn på organisationenProjektrollFörnamnEfternamnEpostTyp
Referensgrupp Om du avser att bilda en referensgrupp kring projektet, vänligen ange vilka som ingår i referensgruppen.
OLIKA DATUM SOM GÄLLER FÖR DENNA ANSÖKAN:
Ansökningsdatum Projektstart ååmm Projektslut ååmm
När får Movium den skriftliga (obligatoriska) rapporten (ååmm)
PUBLIKATIONSPLAN

Vetenskaplig publikation, ange var arbetet planeras publiceras och när detta kommer att ske! (max 1 000 tecken)

Populärvetenskaplig publikation, ange var arbetet planeras publiceras och när detta kommer att ske! (max 1 000 tecken)

PROJEKTBESKRIVNING

Beskriv forskningsprojektet/aktiviteten Beskriv så tydligt som möjligt vad det är du söker medel för att kunna genomföra. Max 3 000 tkn.

Forskningsfrågan Beskriv din frågeställning och hur detta kan bidra till ny kunskap samt kort om var forskningen befinner sig idag inom det här området. OBS! Gäller endast ansökningar för forskningsprojekt, max 1 000 tkn.

Syfte och mål Varför är det viktigt att det här forskningsprojektet/aktiviteten genomförs? Vad har ni för målsättningar? Max 1 000 tkn

Metod/metoder Beskriv vilken metod/metoder som kommer att användas för att nå uppsatta mål. OBS! Gäller endast ansökningar för forskningsprojekt. Max 1 500 tkn

Målgrupp Vem vinner på att det här forskningsprojektet/aktiviteten genomförs? Max 1 000 tkn

Bakgrund Vad är upprinnelsen till forskningsprojektet/aktiviteten? Vad har ni sett för behov, vilka utmaningar och möjligheter vill ni studera eller bearbeta? Max 1 500 tkn

Ny kunskap Vilken ny kunskap bidrar detta forskningsprojekt/denna aktivitet med, till exempel för Movium, SLU, partnern/partnerna och/eller övriga från branschen… Max 1 500 tkn

Beskriv kort hur forskningsläget inom området ser ut idag och hur det här projektet kompletterar och utvecklar kunskapsläget i relation till befintlig forskning, max 1 000 tkn

Övriga kommentarer, max 1 000 tkn

BUDGET
År:
Intäkter, värdet (pengar eller det beräknade värdet av arbetsinsats) matas in som kronor. 
OBS! Om din ansökan gäller ett projekt som varar mer än tre år får du komplettera med en ny ansökan när den här delen av projektet är inne på sitt tredje och sista år.
Från Movium Partnerskap nu sökta medel
Från partners (nuvarande eller blivande) som aktivt deltar i projektet (namn samt belopp, kr per år) som partnern går in med (cash, in kind...).
OBS! Partners finansiering måste vara minst lika mycket som det sökta beloppet från Movium Partnerskap, sett över hela projektperioden. Under enstaka år kan Movium Partnerskaps finansiering dock överstiga den från partners.OBS: du måste fylla i partners under rubriken Partnerorganisation och sedan spara innan de syns här!
Övriga intäkter Här kan du ta upp annan finansiering av projektet, till exempel stipendier, medel från andra forskningsfinansiärer eller finansiering av organisationer som inte är partners.
OBS! Denna finansiering kan inte växlas upp av Movium Partnerskaps medel, men kan ändå ingå som intäkter i projektet.
Summa intäkter
Kostnader, värdet (pengar eller det beräknade värdet av arbetsinsats) matas in som kronor. Mata in kostnader för både SLU-forskare och partners medarbetare som arbetar i projektet.
Summan av kostnaderna ska vara samma som summan av intäkterna.
Dela gärna upp kostnaderna i till exempel löner (och för vem), material, resor, workshops/möten etc. för respektive år.
Summa kostnader
Balans (ska vara 0)
Budgetkommentar, du kan här kommentera och förtydliga enskilda budgetposter. Finns bilaga med budget görs kommentarerna normalt där.
Ev. bilagor Du kan inte ladda upp bilagor utan att ansökan är sparad, klicka på Spara-knappen längst ner!

Email till ansvarig prefekt (får kopia på ansökan då du klickar på Registrera nedan):
Email till besluts-/ekonomistöd (får kopia på ansökan då du klickar på Registrera nedan):
De uppgifter du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb på sidan https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/